ANBI

De belastingdienst heeft Evangelische gemeente Rafael Goes aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn je giften aan Evangelische gemeente Rafael Goes aftrekbaar van je inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Ons IBAN rekeningnummer is: NL32 RABO 038.05.53.953. ten name van Evangelische gemeente Rafaël Goes.

Volgens de statuten van de gemeente is de officiële naam ‘kerkgenootschap Rafaëlgemeenschap Goes’. We gebruiken zelf sinds 2011 de naam ‘Evangelische gemeente Rafael Goes’.

Doelstelling (uit de statuten artikel 2)

De gemeenschap heeft overeenkomstig de statuten als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van bijbelse principes in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie zoals die is vastgesteld door het overkoepelende kerkgenootschap Rafaël Nederland.

De gemeenschap tracht haar doel te realiseren door:

Het houden van openbare samenkomsten
Het organiseren van bijbelstudies, gebedsbijeenkomsten en andere samenkomsten
Het organiseren van kinder- en jeugdwerk
Het opleiden en trainen van mensen op het gebied van geloof en evangelisatie
Het uitzenden en ondersteunen van mensen uit de gemeenschap met een bediening
Het verlenen van diaconale en pastorale hulp
Het oprichten en ondersteunen van rechtspersonen, gemeenschappen en organisaties met soortgelijke of verwante doeleinden
En al hetgeen met dat alles verband houdt in de ruimste zin zonder enige beperking voor zover in overeenstemming met de doelstelling

Elders op deze site vind je een toelichting op onze visie, identiteit, geloofspunten e.d. Wat geloven wij

RSIN van Evangelische gemeente Rafael Goes
Als je Rafaël Goes wilt opzoeken in het register, type dan ‘Evangelische gemeente’ en kies de juiste optie.
Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is 807019227. Dit RSIN is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link:
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/
Instelling: Evangelische Gemeente Rafaël Goes. Vestigingsplaats Goes.

Adres -en contactgegevens

Evangelische Gemeente Rafaël Goes / De Basis, Bessestraat 8, 4462 CM Goes.
KvK nummer: 61815268
Mail: office@rafaelgoes.nl

Samenstelling bestuur Evangelische gemeente Rafael Goes
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemeen bestuursleden

Beloningsbeleid

In loondienst: voorganger (0,6 fte).  Office Manager  (0.4 fte).
De overige bestuursleden verrichten hun werk onbezoldigd.

Onderliggende jaarplannen, begrotingen en financiële jaarverslagen treft u hieronder.

Jaarplan & jaarverslagen

Jaarplan Rafael Goes 2023-2024
Jaarverslag 2023
CIO ANBI Financieel Tabel 2023