Jaarplannen en begrotingen
Jaarplannen en begrotingen

De belastingdienst heeft Evangelische gemeente Rafael Goes aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn je giften aan Evangelische gemeente Rafael Goes aftrekbaar van je inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Ons IBAN rekeningnummer is: NL32 RABO 038.05.53.953. ten name van Evangelische gemeente Rafaël Goes.

Volgens de statuten van de gemeente is de officiële naam ‘kerkgenootschap Rafaëlgemeenschap Goes’. We gebruiken zelf sinds 2011 de naam ‘Evangelische gemeente Rafael Goes’.

Doelstelling (uit de statuten artikel 2)

2.1
De gemeenschap heeft als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen van en onderwijzen van bijbelse principes, in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie, vastgesteld door het kerkgenootschap Rafaël Nederland, hierna te noemen ‘Rafaël Nederland’, thans gevestigd te Giessenlanden.
2.2
De gemeenschap tracht haar doel te verwezenlijken door:
– het houden van openbare samenkomsten;
– het organiseren van bijbelstudies, gebedsbijeenkomsten en andere     samenkomsten;
– het organiseren van jeugd- en kinderwerk;
– het opleiden en trainen van mensen op het gebied van het geloof en evangelisatie;
– het uitzenden en/of ondersteunen van mensen uit de gemeenschap met een be-diening;
– het verlenen van diaconale- en pastorale hulp;
– het oprichten en ondersteunen van rechtspersonen, gemeenschappen en organisa-ties met soortgelijke of verwante doeleinden;
en al hetgeen met dat alles verband houdt in de ruimste zin, zonder enige beperking, voor zover in overeenstemming met de doelstelling.

Elders op deze site vind je een toelichting op onze visie, identiteit, geloofspunten e.d. Wat geloven wij

RSIN van Evangelische gemeente Rafael Goes
Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is 807019227. Dit RSIN is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link:
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/
Instelling: Evangelische Gemeente Rafaël Goes. Vestigingsplaats Goes.

Adres -en contactgegevens

Evangelische Gemeente Rafaël Goes / De Basis, Bessestraat 8, 4462 CM Goes.
KvK nummer: 61815268

Samenstelling bestuur Evangelische gemeente Rafael Goes
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemeen bestuursleden

Beloningsbeleid

In loondienst: eerste helft 2019: voorganger (0,55 fte) en assistent voorganger (0.6 fte). 

Onderliggende jaarplannen, begrotingen en financiële jaarverslagen treft u hieronder.

Begroting, jaarplan, jaarverslag

2020

Begroting 2020 ANBI

Jaarplan 2020

2019

ANBI Jaarverslag 2019

Financieel Jaarverslag 2019 ANBI

Jaarplannen en begrotingen