Close
Skip to content

Pastoraat

Wat verstaan we onder pastoraat?

Pastoraat is het ‘onder de hoede stellen van de Goede Herder’. Dit gebeurt in gehoorzaamheid aan Gods Woord, in de kracht van de Heilige Geest en vanuit de gemeente van Jezus Christus. Het gaat erom dat we omzien naar mensen op hun levens- en geloofsweg. Dat we ze onder de zorg van onze Goede Herder, de Here Jezus brengen. Dit leidt in mensenlevens tot herstel, verandering en vernieuwing, persoonlijke geestelijke groei en uiteindelijk groei in discipelschap.

We geloven dat pastorale zorg een belangrijk onderdeel is van het samen gemeente zijn. Dat het hoort binnen de roeping die God ons als gemeente gegeven heeft. Pastoraat is geen doel op zich. Binnen onze gemeente plaatsen we pastorale hulp in de context van (een) discipelschap(proces).

Pastoraat heeft tot doel:

  • herstel van de relatie en intimiteit met de Vader
  • herstel van onze identiteit in Christus,
  • herstel van de relatie met onszelf en anderen,
  • vernieuwing van denken en gezond handelen, met als gevolg groei in bruikbaarheid tot Zijn eer.

God is Heelmeester

God geeft de mens vrijheid van een eigen keus

God is voor ons en niet tegen ons

God is een God van wonderen (soms geeft Hij direct herstel, soms in een proces)

God is het waard om geprezen te worden

Hoe is pastoraat georganiseerd?

Het pastoraat binnen de gemeente staat onder leiding van de ‘teamleider pastoraat’. Omdat één persoon niet alle pastorale zorg kan bieden is er ook een ‘kernteam pastoraat’ gevormd: een team van mensen die pastorale zorg kunnen bieden.

Teamleider pastoraat
De teamleider, Sake Hospes, geeft leiding aan het kernteam pastoraat en is zelf 1 dag per week beschikbaar voor pastorale gesprekken. Daarnaast is hij betrokken bij visievorming en beleidsontwikkeling op het vlak van pastoraat, heeft hij regelmatig gesprekken met mensen die actief zijn in pastorale zorg om ze te ondersteunen en bemoedigen en geeft hij leiding aan het Soteria-team, het gebedsteam dat bidt voor mensen in de samenkomsten. 

Daarnaast zijn er nog een aantal andere mensen beschikbaar voor pastorale zorg.

Wat doe ik als ik pastorale zorg nodig heb?

Aandacht en ‘gewone’ zorg voor elkaar gebeurt in de eerste plaats binnen de kleine groepen en ook in de samenkomsten.  Wanneer iemand meer persoonlijke zorg nodig heeft dan binnen de kleine groep geboden kan worden, kan worden gevraagd om pastorale hulp. De betreffende persoon kan zelf of samen met zijn contactpersoon, contact opnemen met de teamleider pastoraat. Na een eerste gesprek met de teamleider worden zo nodig vervolgafspraken gemaakt. Samen wordt gezocht naar een juiste vorm van de nodige zorg.

Hierbij kun je denken aan:

  • Regelmatige, persoonlijke begeleiding/gesprekken voor een bepaalde periode
  • Gebed, bijvoorbeeld bevrijdingsgebed of zegenend gebed 
  • Volgen van een cursus, bijvoorbeeld Groei In Identiteit of Cleansing Stream.

Gedragscode

Voor mensen die pastorale hulp vragen is het belangrijk te weten dat ze serieus worden genomen, dat hun persoonlijke informatie veilig is  dat daar integer mee wordt omgegaan. Om veiligheid en integriteit te waarborgen hebben we een gedragscode opgesteld  voor pastoraal medewerkers. Een gedragscode is een gezamenlijke afspraak over gedrag, houding en omgang met de ander. Zo zorgen we ervoor dat met iedereen respectvol en integer wordt omgegaan zodat iedere hulpvrager zich veilig kan voelen.

Andere vormen van herderlijke zorg

Als gemeente willen we aandacht geven aan hoogtepunten in het leven. We denken daarbij aan een stukje herderlijke zorg rond geboorte, huwelijk(sjubileum) en verhuizing.

Maar ook in (veranderingen in) je relatie tot de gemeente is hier sprake van. Een kennismakingsbezoek, een gesprek als gast of deel wordt zijn vormen hiervan.

En bij ingrijpende gebeurtenissen in je leven, zoals bij een ziekenhuisopname, bij langdurige ziekte of rond het overlijden. Is juist dan ook de herderlijke zorg niet belangrijk.

kruislicht